Platforma innowacji 5G może zapewnić Polsce blisko 15 mld euro – raport Analysys Mason

Badanie przeprowadzone przez Analysys Mason, we współpracy z  Qualcomm i Ericsson, dowodzi, że pełne wprowadzenie 5G może zapewnić dodatkowe korzyści w wysokości 210 mld euro w całej Europie.  Inteligentne fabryki, rolnictwo oraz obszary podmiejskie i wiejskie będą mieć największy wpływ na PKB. Ponad 50 mld euro dodatkowych korzyści można uzyskać dzięki zapewnieniu publicznego finansowania w wysokości poniżej 20 mld euro.

Qualcomm Technologies, Inc. i Ericsson, we współpracy z Analysys Mason, ustaliły że potencjalna wartość ekonomiczna pełnego wprowadzenia 5G jako „otwartej platformy innowacji” może zapewnić Europie korzyści w wysokości ponad 210 mld euro. Badanie pt. 5G action plan review for Europe (Przegląd planu działania w zakresie 5G dla Europy), które zostało przeprowadzone przez firmę Analysys Mason w oparciu o dane i finansowanie zapewnione przez Qualcomm Technologies i Ericsson, zawiera analizę kosztów i korzyści zarówno z punktu widzenia regionu, jak i segmentu rynkowego i zaleca prowadzenie celowych inwestycji sektora publicznego oraz zmianę polityki w celu uzyskania największej wartości.

– Polska może zyskać około piętnaście miliardów euro, dzięki platformie innowacji 5G, zajmując czwarte miejsce na trzydzieści krajów europejskich. Szacunkowy koszt budowy platformy innowacji 5G to ponad cztery miliardy euro. Sektory, które przyniosą największe korzyści to inteligentna produkcja i logistyka (ponad siedem miliardów euro) oraz inteligentne rolnictwo i wiejskie łącza szerokopasmowe (ponad pięć miliardów euro) – powiedział Gabriel Solomon, Head of Government & Industry Relations, Ericsson Europe & Latin America.

W raporcie stwierdzono, że zgodnie z prognozami Niemcy osiągną największe ogólne korzyści netto (korzyści minus koszt) w wysokości 38,5 mld euro, co przy wysokości inwestycji 6 mld euro daje stosunek kosztów do korzyści (CBR) 7,5. Szwajcaria osiągnie najwyższy wskaźnik CBR w wysokości 14,7, co w jej przypadku oznacza 10 mld euro korzyści netto przy zaledwie 700 mln euro inwestycji.

„5G może zapewnić bodziec ekonomiczny, którego Europa potrzebuje” – twierdzi Wassim Chourbaji, Starszy Wiceprezes ds. rządowych, Qualcomm Communications SARL. „Łączność 5G sięga o wiele dalej niż smartfony i ma potencjał przekształcenia całych gałęzi przemysłu na poziomie makro. Qualcomm jest zaangażowany we współpracę z firmami, organizacjami i rządami z całej Europy w celu wykorzystania potencjału wzrostu i możliwości innowacji, jakie zapewnia ta technologia”.

Na poziomie przypadku wykorzystania, największe korzyści ekonomiczne w kategoriach wpływu na europejski poziom PKB będą pochodzić z inteligentnych fabryk, rolnictwa i FWA (obszarów podmiejskich i wiejskich), zapewniających korzyści netto w wysokości odpowiednio 58 mld euro, 37 mld euro i 18 mld euro.

– Polska może zyskać około piętnaście miliardów euro, dzięki platformie innowacji 5G, zajmując czwarte miejsce na trzydzieści krajów europejskich. Szacunkowy koszt budowy platformy innowacji 5G to ponad cztery miliardy euro. Sektory, które przyniosą największe korzyści to inteligentna produkcja i logistyka (ponad siedem miliardów euro) oraz inteligentne rolnictwo i wiejskie łącza szerokopasmowe (ponad pięć miliardów euro) – powiedział Gabriel Solomon, Head of Government & Industry Relations, Ericsson Europe & Latin America.

Omawiane badanie gromadzi segmenty rynkowe w czterech kluczowych obszarach: Inteligentna produkcja i logistyka, inteligentny sektor wiejski, inteligentny sektor miejski oraz inteligentne usługi publiczne. Klastery inteligentnej produkcji i inteligentnego sektora wiejskiego zapewniają największe korzyści netto w wysokości odpowiednio 70 mld euro i 55 mld euro, choć ich wskaźnik CBR jest niższy niż w przypadku klasterów inteligentnego sektora miejskiego oraz inteligentnych usług publicznych.

W badaniu zidentyfikowano również kluczowe obszaru wymagające częściowego lub całkowitego finansowania ze środków publicznych, aby zrealizować przewidywane korzyści. Obejmują one opiekę zdrowotną i szpitale, budynki komunalne, edukację turystykę, rolnictwo oraz miejskie hotspoty, w tym w środkach transportu publicznego. W badaniu ustalono, że możliwe jest uzyskanie ponad 50 mld euro korzyści dzięki zapewnieniu publicznego finansowania w wysokości poniżej 20 mld euro.

 

Wyciąg z raportu:

 

Kraj  Inwestycja

(mln EUR)

Korzyści

(mln EUR)

Korzyści netto

(mln EUR)

CBR
Wlk. Brytania 3 079 16 141 13 062 5,2
Finlandia 1 952 7 128 5 176 3,7
Francja 4 174 19 730 15 556 4,7
Niemcy 5 953 44 465 38 512 7,5
Włochy 6 617 14 253 7 636 2,2
Hiszpania 3 686 12 974 9 288 3,5

 

Oprócz korzyści ekonomicznych wynikających z inwestycji, w badaniu zwrócono również uwagę na wiele kluczowych korzyści dla społeczeństwa i środowiska, wynikających z łączności 5G. Bezpieczeństwo pracowników, zwiększenie kwalifikacji siły roboczej, zredukowana emisja związków węgla i mniejsze zużycie energii, mniejsze wykorzystanie zasobów w produkcji, integracja społeczna, a nawet większe bezpieczeństwo importu i eksportu – wszystkie te kwestie wymieniono jako dodatkowe korzyści.

  • To jasne, że 5G będzie jednym z najważniejszych technologicznych fundamentów, na których będą się opierać nasze gospodarki i społeczeństwa – dodał Chourbaji. – Korzyści i zwroty z inwestycji są już wyraźnie widoczne i teraz musimy stawić czoła wyzwaniom i wykorzystać możliwości, które mamy przed sobą. Jedynie razem, w drodze strategicznej współpracy i konsultacji, możemy sprawić, że korzyści te zostaną w pełni zrealizowane.

*Pełną analizę dla krajów UE27 i Wielkiej Brytanii można znaleźć w badaniu.

Metodologia

Analiza przedstawiona w ramach badania skupia się na szeregu możliwych przypadków wykorzystania 5G, wykraczających poza początkowe usługi ulepszonej mobilnej sieci szerokopasmowej (eMBB) dla konsumentów, które wielu europejskich operatorów sieci mobilnych (MNO) uruchomiło na bazie sieci 4G. Przypadki wykorzystania zostały pogrupowane w klastery w oparciu o typ i lokalizację wykorzystania.

Wykorzystano modelowanie w celu oszacowania zarówno kosztów sieci, jak i korzyści ekonomicznych dla wielu przypadków wykorzystania w każdym klasterze. Dodatkowe koszty i powiązane korzyści z wykorzystania 5G w realizacji nowych przypadków wykorzystania są wyliczane z uwzględnieniem sieci 5G, których wdrożenie zakłada się na różnych rynkach europejskich na 2025 rok. Koszty i korzyści rozważane w tym badaniu są przyrostowe względem tego aktualnego wdrożenia 5G eMBB (tj. koszty i korzyści związane z początkowym wdrożeniem 5G do użytku przez konsumentów zostały wyłączone z naszej analizy).

Przebieg wyliczeń oraz więcej szczegółowych informacji na temat modelowania można znaleźć w treści pracy.

Może Ci się również spodoba